Regulamin i Warunki

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, działający pod shockcontroller.com, prowadzony jest przez firmę A-gama Jakub Piotrowski Noskowskiego 3 06-102 Pułtusk

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.3. shockcontrollers.com, którego operatorem jest firma A-gama Jakub Piotrowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową shockcontroller.com, którego operatorem jest firma A-gama Jakub Piotrowski, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z shockcontroller.com, którego operatorem jest firma A-gama Jakub Piotrowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail.

3.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

IV. Ceny i metody płatności

4.1. Klient ma możliwość zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego:

 b) płatnością w systemie przelewy24.pl,

c) płatnością w systemie Payu

d)płatnością w systemie PayPal

e) kartą kredytową


V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

5.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres shockcontroller.com, którego operatorem jest firma A-gama Jakub Piotrowski Noskowskiego 3 06-102 Pułtusk

5.2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  
5.3. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

6.1 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:  A-gama Jakub Piotrowski ,Noskowskiego 3, 06-102 Pułtusk, mailowo pod adres kontakt@shockcontroller.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.


6.2 shockcontroller.com, którego operatorem jest firma A-gama Jakub Piotrowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
2A. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta firma shockcontrollers naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy bez możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy gdyż dany towar jest dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.


X. Postanowienia końcowe

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

OpenCart Shockcontroller © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.